Czy prokuratura zaostrzy swoją politykę wobec przestępstw środowiskowych?

W planach Prokuratury znalazło się surowsze potraktowanie tzw. podmiotów zbiorowych, gdy chodzi o przestępstwa przeciwko środowisku. Obecnie, fundusze uzyskiwane z nawiązek za te przestępstwa, które są kierowane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), są jedynie niewielkim odsetkiem kwot przeznaczanych na usuwanie nielegalnie pozostawionych odpadów.

Mniej więcej półtora roku temu, system karania za czyny mające negatywny wpływ na środowisko miał ulec kompleksowej reformie. Na mocy ustawy z 22 lipca 2022 r., która weszła w życie 1 września tegoż roku, miało to nastąpić poprzez zmianę kilku kluczowych ustaw związanych ze zwalczaniem przestępczości środowiskowej.

Nowe przepisy miały ułatwić proces sądowy wobec podmiotów zbiorowych, drastycznie podnosić wielkość nakładanych kar i wprowadzać obowiązkową kontrybucję dla NFOŚiGW, którą skazani za umyślne przestępstwa środowiskowe musieliby opłacać.